جدول - سرمایه‌گذاری ها

1 پونیشا جذب سرمایه ازصندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزهصندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه پونیشا 80,000,000,000 ریال 1399/12/3
2 هوم جذب سرمایه ازکنکن هوم 1397/10/11
3 ویدابیا جذب سرمایه ازشناساشناسا ویدابیا 1399/6/26
4 ویدابیا جذب سرمایه ازصد استارتاپصد استارتاپ ویدابیا 1399/6/26
5 بهزی جذب سرمایه ازصد استارتاپصد استارتاپ بهزی 1399/6/26
6 استودیو پرتو جذب سرمایه ازصد استارتاپصد استارتاپ استودیو پرتو 1399/6/26
7 دوزلی بوک جذب سرمایه ازاجوتکاجوتک دوزلی بوک 1399/3/5
8 دوزلی بوک جذب سرمایه ازخانه نوآوریخانه نوآوری دوزلی بوک 1399/3/5
9 دوزلی بوک جذب سرمایه ازصد استارتاپصد استارتاپ دوزلی بوک 1399/3/5
10 فن آسا جذب سرمایه ازصد استارتاپصد استارتاپ فن آسا 1399/3/5
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 400