جدول - سرمایه‌گذاری ها

1 سایکلاپس جذب سرمایه ازموسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهرانموسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران سایکلاپس 1399/12/26
2 سایکلاپس جذب سرمایه ازصندوق پژوهش و فناوری نوآفرینصندوق پژوهش و فناوری نوآفرین سایکلاپس 1399/12/26
3 سایکلاپس جذب سرمایه ازپیمان بخشنده نژادپیمان بخشنده نژاد سایکلاپس 1399/12/26
4 خوگر پلاس جذب سرمایه ازهولدینگ فاخرهولدینگ فاخر خوگر پلاس 10,000,000,000 ریال 1399/7/1
5 تی نکست جذب سرمایه ازهولدینگ فاخرهولدینگ فاخر تی نکست 45,000,000,000 ریال 1399/5/31
6 لجستیک بازار جذب سرمایه ازهولدینگ فاخرهولدینگ فاخر لجستیک بازار 30,000,000,000 ریال 1399/1/1
7 دیوان جذب سرمایه ازهولدینگ فاخرهولدینگ فاخر دیوان 1,000,000,000 ریال 1399/4/31
8 آنی کسب جذب سرمایه ازکارن ارغوان فارسکارن ارغوان فارس آنی کسب 1399/7/2
9 ال سورن جذب سرمایه ازکارن ارغوان فارسکارن ارغوان فارس ال سورن 1399/7/2
10 هم نماد جذب سرمایه ازپیشگامان کارآفرینی پرشیاپیشگامان کارآفرینی پرشیا هم نماد 1399/12/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 416