جدول - سرمایه‌گذاری ها

1 به‌اینه جذب سرمایه ازرادمان کیشرادمان کیش به‌اینه 1400/12/1
2 دونگی جذب سرمایه ازگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آنگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آن دونگی 110,000,000,000 ریال 1401/2/18
3 Sanatit جذب سرمایه ازگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آنگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آن Sanatit 1400/1/1
4 آنیمیت جذب سرمایه ازگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آنگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آن آنیمیت 1400/1/1
5 باروان جذب سرمایه ازگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آنگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آن باروان 1400/1/1
6 دکتر مایکو جذب سرمایه ازگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آنگروه‌ کسب‌وکارهای نوین آن دکتر مایکو 1400/1/1
7 ایران سامانه جذب سرمایه ازیکتانتیکتانت ایران سامانه 126,000,000,000 ریال 1400/12/12
8 دایره مینا جذب سرمایه ازداوینداوین دایره مینا 1400/1/1
9 پیله گیم جذب سرمایه ازداوینداوین پیله گیم 1400/1/1
10 استودیو پندار جذب سرمایه ازداوینداوین استودیو پندار 1400/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 501