جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
دسته  فناوری اطلاعات
1 مرکز نوآوری ایران زمین آموزش - انرژی , ... تهران تهران شتابدهنده
2 پارک علم و فناوری یزد بیوتکنولوژی - فناوری اطلاعات , ... یزد یزد پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نساجی و ...
3 پارک علم و فناوری هرمزگان بیوتکنولوژی - فناوری اطلاعات هرمزگان بندرعباس پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نساجی و ...
4 پارک علم و فناوری مرکزی فناوری اطلاعات مرکزی اراک پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع ...
5 پارک علم و فناوری کردستان فناوری اطلاعات - کشاورزی کردستان سنندج پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، معدن، فناوری اطلاعات و ارتبا ...
6 پارک علم و فناوری فارس فناوری اطلاعات - علوم و مهندسی , ... فارس شیراز پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک، ...
7 پارک علم و فناوری زنجان فناوری اطلاعات زنجان زنجان پارک علم و فناوری متمرکز بر صنایع معدنی، برق و الکترونیک، فناوری ...
8 پارک علم و فناوری خراسان جنوبی کشاورزی - فناوری اطلاعات , ... خراسان جنوبی بیرجند پارک علم و فناوری متمرکز بر معدن، کشاورزی، صنایع سبک، فناوری ...
9 پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف فناوری اطلاعات - انرژی تهران تهران پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، ...
10 پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) فناوری اطلاعات - انرژی , ... بوشهر بوشهر پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک، ...
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10