جدول -شتابدهی ها

1 مرکز نوآوری ایران زمین شتابدهی ازمرکز نوآوری ایران زمینمرکز نوآوری ایران زمین مرکز نوآوری ایران زمین آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ 1398/4/15
2 هوم شتابدهی ازهاردتکهاردتک هوم آموزش , سرمایه اولیه
3 ویدابیا شتابدهی ازتریگ آپتریگ آپ ویدابیا آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
4 داکآپ شتابدهی ازهمتکهمتک داکآپ آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
5 آن شتابدهی ازویکستویکست آن آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
6 سیمو شتابدهی ازابر زندگیابر زندگی سیمو آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
7 فی ناب شتابدهی ازابر زندگیابر زندگی فی ناب آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
8 داستانپ شتابدهی ازسیناسینا داستانپ آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
9 فیلم گردی شتابدهی ازامیدامید فیلم گردی آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
10 شات شتابدهی ازامیدامید شات آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 458