جدول -شتابدهی ها

1 ماهی جزیره شتابدهی ازگذرگذر ماهی جزیره آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ 1399/11/12
2 آنی کسب شتابدهی ازکارن ارغوان فارسکارن ارغوان فارس آنی کسب آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ 1399/12/10
3 ال سورن شتابدهی ازکارن ارغوان فارسکارن ارغوان فارس ال سورن آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ 1399/7/2
4 امن سپهر رایان شتابدهی ازپارک علم و فناوری لرستانپارک علم و فناوری لرستان امن سپهر رایان فضای کار 1397/6/14
5 مرکز نوآوری ایران زمین شتابدهی ازمرکز نوآوری ایران زمینمرکز نوآوری ایران زمین مرکز نوآوری ایران زمین آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ 1398/4/15
6 هوم شتابدهی ازهاردتکهاردتک هوم آموزش , سرمایه اولیه
7 ویدابیا شتابدهی ازتریگ آپتریگ آپ ویدابیا آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
8 داکآپ شتابدهی ازهمتکهمتک داکآپ آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
9 آن شتابدهی ازویکستویکست آن آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
10 سیمو شتابدهی ازابر زندگیابر زندگی سیمو آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 462