جدول -شتابدهی ها

1 رهنا شتابدهی ازهم آواهم آوا رهنا آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
2 ضامن شتابدهی ازهم آواهم آوا ضامن آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
3 رزروب شتابدهی ازآواتکآواتک رزروب آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
4 بیمه پینپ شتابدهی ازایوراایورا بیمه پینپ آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ 1398/5/31
5 شرکت میزبانی وب او هاستینگ شتابدهی ازایوراایورا شرکت میزبانی وب او هاستینگ آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار 1399/6/29
6 کافه کارت شتابدهی ازستاکستاک کافه کارت آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
7 اگدرون شتابدهی ازآرادآراد اگدرون آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
8 روتیک شتابدهی ازآرادآراد روتیک فضای کار 1398/9/1
9 رایان شتابدهی ازمرکز نوآوری اکسیژنمرکز نوآوری اکسیژن رایان آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
10 پیورتک شتابدهی ازمرکز نوآوری اکسیژنمرکز نوآوری اکسیژن پیورتک آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 399