جدول -شتابدهی ها

1 اگدرون شتابدهی ازآرادآراد اگدرون آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
2 روتیک شتابدهی ازآرادآراد روتیک فضای کار 1398/9/1
3 جاده شتابدهی ازسپهرسپهر جاده آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
4 سروبان شتابدهی ازسپهرسپهر سروبان آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
5 کافه میوه شتابدهی ازسپهرسپهر کافه میوه آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
6 رایان شتابدهی ازمرکز نوآوری اکسیژنمرکز نوآوری اکسیژن رایان آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
7 پیورتک شتابدهی ازمرکز نوآوری اکسیژنمرکز نوآوری اکسیژن پیورتک آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
8 گروتک شتابدهی ازمرکز نوآوری اکسیژنمرکز نوآوری اکسیژن گروتک آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
9 تینایو شتابدهی ازمرکز نوآوری اکسیژنمرکز نوآوری اکسیژن تینایو آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
10 شهربانو شتابدهی ازپیشگامانپیشگامان شهربانو آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 446