یاسین فلاح

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
یاسین فلاح
بنیان‌گذار لامینگو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم هوشمند تولید قرارداد