کیومرث خدادی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
کیومرث خدادی
بنیان‌گذار پارک یاب
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه رزرو جای پارک و پارکینگ های سطح شهر