کیوان جعفری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/6/29
کیوان جعفری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم ارائه خدمات حمل و نقل داخلی و بین المللی
پلتفرم تولید و انتشار اپلیکیشن‌های کاربردی و سرگرم ...