کاوه فضائلی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
کاوه فضائلی
بنیان‌گذار کرفس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن رژیم درمانی و کاهش وزن