پیام کوثری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/11
پیام کوثری
بنیان‌گذار کارن پلازا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
مرجع بازار مسکن