پیام کریمیان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/29
پیام کریمیان
بنیان‌گذار واسط
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم پشتیبانی معاملات غیرحضوری
سامانه ارائه خدمات خشکشویی در محل مشتریان