پیام کریمیان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
پیام کریمیان
بنیان‌گذار واسط
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم پشتیبانی معاملات غیرحضوری
ارائه خدمات خشکشویی در محل مشتریان