پژمان فرمانبر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
پژمان فرمانبر
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم تولیدکننده گجت های خانه هوشمند و اینترنت ...
پلتفرم مدیریت مصرف و تفکیک آب و انرژی مجتمع‌های ...