پوریا قدیر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
پوریا قدیر
سمت مدیر اجرایی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیر اجرایی
1399/1/31
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتابدهنده تخصصی عمران، انرژی و محیط‌زیست