وحید نقاش

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/13
وحید نقاش
بنیان‌گذار بارکو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن درخواست خودرو حمل بار اعم از مینی وانت، ...