وحید مهدی نیا

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
وحید مهدی نیا
بنیان‌گذار پیشرو زمان
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتابدهنده تخصصی