وحید صادقی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/2
وحید صادقی
بنیان‌گذار فون پی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن پرداخت با استفاده از QR Code اختصاصی