هادی نجاتی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
هادی نجاتی
بنیان‌گذار تمرینو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه ارائه برنامه بدنسازی به صورت آنلاین و ارائه ...