نیما محمودی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
نیما محمودی
بنیان‌گذار لوکسین تک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه طراحی و تولید تجهیزات هوشمندسازی ساختمان ...