نیما شفیعی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
نیما شفیعی
بنیان‌گذار فرفرک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم عرضه اسباب بازی های استاندارد برای کودکان ...