نیما جعفری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/2/27
نیما جعفری
بنیان‌گذار دیداب
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ایجاد تونل صدا با استفاده از فناوری اولتراس ...