نگار طلوع ناصری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/2
نگار طلوع ناصری
بنیان‌گذار آوامپ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه ای در حوزه گردشگری و تسهیل سفر