نرگس کشاورز

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
نرگس کشاورز
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
فروشگاه اینترنتی در زمینه‌های شیرینی‌های سنتی، ...
فروشگاه اینترنتی در زمینه شیرینی‌های سنتی، چای، ...