ندا طیبی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
ندا طیبی
بنیان‌گذار دوپرو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اجتماعی از طراحان و پل ارتباطی بین طراحان و کارفرم ...