ناهید عاطفی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
ناهید عاطفی
بنیان‌گذار استودیو بازیز
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه بازی کودکان