ناصر ظهوری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
ناصر ظهوری
بنیان‌گذار بازرگام
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه فروش کلی و جزئی میوه