میلاد آبایی راد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/7/3
میلاد آبایی راد
بنیان‌گذار کاروشا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرمی جامع برای اتصال خودرو به تلفن همراه