مهلا فرخزاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/29
مهلا فرخزاد
سمت تولید محتوا
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - تولید محتوا