مهسا دهقان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
مهسا دهقان
بنیان‌گذار لامینگو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم هوشمند تولید قرارداد