مهسا جنتی زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
مهسا جنتی زاده
بنیان‌گذار وینداد
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم خدمات حقوقی آنلاین برای کسب و کار ها