مهران مجیدی نژاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/27
مهران مجیدی نژاد
بنیان‌گذار جیک و بوک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شبکه اجتماعی کتاب و کتابخوانی