مهدی یوسف نژاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
مهدی یوسف نژاد
بنیان‌گذار زومیت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
مرجع اخبار و مقالات تکنولوژی و فناوری