مهدی یوسف نژاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/3/1
مهدی یوسف نژاد
بنیان‌گذار زومیت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
مرجع اخبار و مقالات تکنولوژی و فناوری