مهدی گرکانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
مهدی گرکانی
بنیان‌گذار اوستا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم نقد و بررسی خدمات و محصولات