مهدی وزیری طلب

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
مهدی وزیری طلب
سمت دفتر مرکزی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - دفتر مرکزی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سرویس درخواست موتور سیکلت، وانت‌بار، ون و سواری