مهدی باریده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
مهدی باریده
بنیان‌گذار پی پینگ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سیستم پرداخت برای اشخاص و کسب و کار ها