مهدیه طباطبایی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
مهدیه طباطبایی
سمت مدیرتوسعه
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرتوسعه
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مدیریت منابع انسانی