مهتاب پارسازاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
مهتاب پارسازاد
بنیان‌گذار پانوتک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ساخت پانسمان آنتی باکتریال با استفاده از ...