منصوره کفاش

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
منصوره کفاش
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
سامانه کنترل هوشمند آبیاری
سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند و کنترل از راه ...
سیستم هوشمند مدیریت مدارس