مصطفی مصدق

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
مصطفی مصدق
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   4
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل