مسعود مشهدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/28
مسعود مشهدی
بنیان‌گذار پی پینگ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
راهکار جامع پرداخت کسب و کار ها