مسعود طاهری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
مسعود طاهری
بنیان‌گذار مشورپ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
ارائه خدمات روانشناسی در همه حوزه های روانشناسی