محمد مهدی محمدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
محمد مهدی محمدی
بنیان‌گذار مگ لند
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
نشر دیجیتال محتوای مطبوعات