محمد قنبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/13
محمد قنبری
بنیان‌گذار نکسو
آدرس خانه :
توضیحات بیشتر

زبان قاصر است از وصف او ...

بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
خدمات فنی ساختمان، منازل و اتومبیل