محمد فرحی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/7/3
محمد فرحی
بنیان‌گذار کاروشا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرمی جامع برای اتصال خودرو به تلفن همراه