محمد علی ستوده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/2/27
محمد علی ستوده
بنیان‌گذار آزتو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
آزمایشگاه علمی و درسی مجازی تحت وب و آنلاین