محمد زرینشاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
محمد زرینشاد
بنیان‌گذار رزانا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم فروش اینترنتی محصولات غذایی سالم خانگی و ...