محمد جواد رستگار

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
محمد جواد رستگار
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شبکه تبادل همکاری اتوگالری های کشور