محمد جواد تقوی آستانه

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
محمد جواد تقوی آستانه
سمت منتور و مشاور کسب و کار
آدرس ایمیل :
taghavi.astaneh@gmail.com
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
مشاور - منتور و مشاور کسب و کار
تحصیلات
دانشجو - دکتری
مدیریت ورزشی - بازاریابی