محمد امین پهلوان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
محمد امین پهلوان
سمت نایب رئیس
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - نایب رئیس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سرمایه گذاری خطرپذیر بر روی کسب و کارهای نوپا