محمد آهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
محمد آهی
سمت مدیر عامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر عامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
ایجاد زیرساخت ابری برای ارسال تصاویر مورد استفاده ...