محمد آزین

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
محمد آزین
بنیان‌گذار خانه نوآوری تعلیم و تربیت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت