محمدهادی سالاری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/13
محمدهادی سالاری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه مدیریت فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تراکنش‌ه ...