محمدصالح سرگزی زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
محمدصالح سرگزی زاده
سمت روابط عمومی و تبلیغات
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - روابط عمومی و تبلیغات
1399/4/9